Kể từ năm 2020, giá cam đã tăng tương đương với Bitcoin

24