Khảo sát Ripple cho thấy các nhà lãnh đạo thanh toán nhìn thấy tiềm năng của tiền điện tử, nhưng có một nhược điểm

27