Ledger dính vào hệ thống phục hồi gây tranh cãi của nó

17