Mã thông báo kết xuất (RNDR) tăng 15% hàng tuần, Bitcoin (BTC) hướng tới 27.000 đô la (Theo dõi cuối tuần)

14