Microsoft và Visa hợp tác trong Chương trình thí điểm CBDC của Brazil

18