MicroStrategy thêm BTC cho quý thứ 11 liên tiếp

27