New York Times tấn công Bitcoin với bài báo chứa đầy thông tin sai lệch

26