SHIB có thể xuống thấp đến mức nào? Hỗ trợ này phải được duy trì (Phân tích giá Shiba Inu)

43