Short Bitcoin đầy rủi ro của nhóm tiền kỹ thuật số có thể gây ra khoản nợ 575 triệu đô la

26