Số liệu này báo trước đợt tăng giá BTC lớn: Theo dõi thị trường

20