sự phục hồi của Bitcoin lên 27.000 đô la tạm dừng, nhưng các nguyên tắc cơ bản của mạng và hoạt động của cá voi vẫn mạnh mẽ (Đánh giá tiền điện tử hàng tuần)

22