Tài liệu tòa án mới tiết lộ FTX giữ khóa ví được mã hóa trên AWS

34