Terra Classic (LUNC) Nhóm L1 hoàn thành nâng cấp testnet lên V2.0.0

25