Thay đổi chính sách của Fed tại NY có thể làm hỏng kế hoạch thực hiện đường sắt do Fed thanh toán của Circle

30