Ứng cử viên tổng thống Ramaswamy nói rằng chiến thắng của Grayscale “Mở đường để giữ Bitcoin ở Hoa Kỳ”

26