Vivek Ramaswamy chấp nhận Bitcoin để tài trợ cho chiến dịch

19