XDC tăng 15% mỗi ngày để chiếm ưu thế, BTC sẽ không tăng từ 26 nghìn đô la (Theo dõi thị trường)

18