XRP hợp nhất ở mức 0,5 đô la, một đợt tăng giá khác đang hình thành? (Phân tích giá Ripple)

33